CENTRUM ANIMA OPAVA

Centrum ANIMA Opava funguje od r. 2003, kdy provoz zahájila svépomocná a klubová činnost rodičů, pečovatelů a blízkých osob lidí s duševním onemocněním. Postupně se činnost rozšiřovala a od roku 2005 Centrum ANIMA Opava nabízí aktivity směřující k rehabilitaci, vzdělávání a trávení volného času pro osoby s psychickým onemocněním. V souč. poskytujeme registrovanou službu sociální rehabilitace dle z. 108/2006 o sociálních službách, během které probíhá nácvik sociálních a pracovních dovedností u lidí s duševním onemocněním či trvajícími psychickými obtížemi, od srpna 2011 také s lehkým a středně těžkým mentálním postižením a jiným zdravotním postižením.

Posláním Centra ANIMA Opava je podporovat a posilovat osoby se zdravotním postižením při jejich snaze zapojit se do běžného života s důrazem na respektování jejich individuálních potřeb.


Cílová skupina (KOMU SLUŽBY POSKYTUJEME)

 • Osoby s chronickým duševním onemocněním (Jedná se o okruh psychóz, afektivních poruch, neuróz, případně přetrvávajících psychických problémů.)
 • Osoby s mentálním postižením (Jedná se o osoby s lehkým mentálním postižením F 70 a se středně těžkým mentálním postižením F 71.)
 • Osoby s kombinovaným postižením (Jedná se o osoby, které mají současně dvě či více postižení, např. mentální postižení současně s tělesným postižením.)
 • Osoby s jiným zdravotním postižením (Jedná se o osoby po úrazech hlavy nebo jiných závažných onemocněních, např. onkologických, centrální mozkové příhodě apod.)

Věkové rozmezí cílové skupiny je 18 - 64 let


Poskytované služby

Sociální rehabilitace


Služba sociální rehabilitace je poskytována zdarma. Cílem je dosáhnout co největšího stupně samostatnosti a soběstačnosti našich uživatelů.


Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování

 • nácvik obsluhy běžných zařízení a spotřebičů
 • nácvik péče o domácnost (úklid domácnosti, nakupování, chod kuchyně-vaření, stolování, praní a žehlení prádla, drobná domácí údržba a práce na zahradě)
 • nácvik samostatného pohybu a orientace
 • nácvik dovedností potřebných k úředním úkonům (např. napsání a podání žádostí, formální úprava úředních dopisů, vyřizování úředních záležitostí apod.)
 • nácvik dovedností v rámci provozu tréninkové kavárny/Klubu Animka (příprava nápojů, obsluha hostů, vyúčtování objednávky hostů, obsluha spotřebičů, úklid kavárny)

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • doprovázení uživatele do zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity
 • nácvik schopnosti využívat dopravní prostředky (naplánování trasy, vyhledání příslušného dopravního spojení, cestování MHD, vlakem)
 • nácvik chování v různých společenských situacích
 • nácvik běžných a alternativních způsobů komunikace (např. obsluha telefonu, práce s emailovou korespondencí, práce se SKYPE)

Vzdělávací a aktivizační činnosti

 • Nácvik PC dovedností (nácvik práce s Internetem, Emailem,OS Windows, s programy Word, Excel, Power-point, multimedii, kurz Najdi práci)
 • Výuka angličtiny
 • Trénink paměti a kognitivních funkcí
 • Kreativní dílny/kurzy
 • Návštěvy společenských akcí
 • Internetová kavárna pro uživatele
 • Výlety

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
poskytování informací a zprostředkovávání služeb


Další činnost centra

Setkávání uživatelů, jejich rodinných příslušníků, kamarádů a známých, aj.  v tréninkové kavárně "Animka". Konají se zde aktivizační činnosti, besedy, či tematická dopoledne/odpoledne. -> více info v sekci "Tréninková kavárna"


Setkání kytaristů z řad našich současných či bývalých uživatelů, dobrovolníků a příznivců ANIMA VIVA o.s. probíhá každý čtvrtek 13:30 - 14:30 hod. v Centru ANIMA Opava.


Provozní doba

    

pondělí - pátek

8:00 - 16:30


Jednání se zájemci o službu

    
    úterý     13:00 - 16:00
    pátek       8:00 - 15:00

Zájemci se mohou na termínu schůzky v uvedené dny předem domluvit na mobilním čísle
739 404 488 či emailem: centrum.opava@animaviva.cz .Poslání, cíle a zásady poskytování služeb v Centru ANIMA Opava >>ke stažení zde<<

Pravidla pro podávání stížností v Centru ANIMA Opava >>ke stažení zde<<Služba sociální rehabilitace poskytovaná na pracovišti Centrum ANIMA Opava je od 1. května 2013 do 31. prosince 2014 financována z dotací Evropské unie v rámci v projektu č. CZ.1.04./3.1.00/05.00070 s názvem Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji. Projekt je realizován v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (Prioritní osa 4.3. Sociální integrace a rovné příležitosti, Oblast podpory 4.3.1. – Podpora sociální integrace a sociálních služeb).
Bližší informace o projektu naleznete na stránkách Moravskoslezského kraje .