Komu jsou naše služby určeny

Osoby s chronickým duševním onemocněním

Nejčastější diagnózou z okruhu duševních onemocnění jsou Afektivní poruchy (poruchy nálad) neurózy a psychózy. V rámci onemocnění z oblasti poruch nálad se nejčastěji objevují mánie, deprese a bipolární porucha. Deprese se vyznačuje alespoň dva týdny trvající špatnou náladou, ztrátou zájmů, potěšení, únavou, ztrátou chutí k jídlu, hmotnosti, libida. Vážným rizikem jsou v tomto případě myšlenky na sebevražedné jednání, či samotná sebevražda. Mánie se naopak vyznačuje minimálně jeden týden trvající přehnaně dobrou náladou, až euforickou, zvýšenou hovorností, vysokou aktivitou, myšlenkovým tryskem, nespavostí a ztrátou zábran. Neurotické poruchy (neurózy) patří také mezi časté duševní poruchy. Mezi příznaky patří prožitky úzkosti, strachu, pocitu sevření, nedostatek dechu, bušení srdce, pocení, třes rukou, apod. V této kategorii se nejčastěji vyskytují fobie, úzkostné poruchy a obsedantně-kompulzivní poruchy. Psychózy se obecně vyznačují různými psychotickými příznaky. Jednou z nejzávažnějších a nejčastějších onemocnění z tohoto okruhu je schizofrenie. Mezi psychotické příznaky patří sluchové halucinace, tzv. „hlasy“ – jdou zvenku nebo mohou být uvnitř hlavy, většinou nemocnému nadávají, komentují jeho jednání, přikazují, nemocný je musí poslechnout. Psychotickým příznakem jsou také bludy, tedy náhled nemocného, který není reálný a který nelze nemocnému vyvrátit. Nemoc ovlivňuje rodinné i mezilidské vztahy, ochuzuje využití volného času, omezuje studijní a pracovní příležitosti, zasahuje do oblasti kognitivních funkcí, celkově omezuje kvalitu lidského života a jeho fungování v běžné společnosti. Osoby s uvedeným, ale také i jiným typem duševního onemocnění, či zdravotního postižení mohou využít mohou využít našich sociálních služeb odborného sociálního poradenství a sociální rehabilitace.

Osoby s mentálním a kombinovaným postižením

Z okruhu osob s mentálním postižením jsou uživateli našich služeb osoby s lehkým a středně těžkým mentálním postižením. Díky rekonstrukci budovy v letech 2014-15 jsou naše prostory zcela bezbariérové, jsme tedy schopni poskytnout službu rovněž osobám omezených v mobilitě, osobám s kombinovaným postižením. V případě lehké mentální retardace je uživatel schopen sebeobsluhy a hygieny, částečně i logického myšlení. V případě středně těžké mentální retardace je potřebná vyšší míra pomoci ze strany terapeuta ve všech oblastech. Jedná se o vrozenou poruchu intelektu. Obecné definice zpravidla chápou intelekt jako schopnost učit se z minulé zkušenosti a přizpůsobovat se novým životním podmínkám a situacím. Z tohoto důvodu do uvedené cílové skupiny nezahrnujeme osoby s těžkou a hlubokou mentální retardací, neboť intelekt u těchto osob je již vrozenou poruchou natolik narušen, že nelze předpokládat výrazné změny vedoucí ke zvýšení míry samostatnosti – tedy k naplnění podstaty sociální rehabilitace. Sociální rehabilitace je u této cílové skupiny zaměřena zejména na nácvik komunikace a společenského chování, orientace, nácvik schopnosti využít dopravní prostředky, nácvik běžných činností potřebných v osobním životě, např. vaření, nakupování apod.

Osoby se zdravotním postižením a osoby v krizi

Pomoc a podporu v návratu do běžného života s co největší mírou samostatnosti nabízíme rovněž osobám s jiným zdravotním postižením, například po úrazech hlavy nebo jiných závažných onemocněních (onkologických nebo centrální mozkové příhodě). Důsledkem poškození mozku po úrazech hlavy nebo onemocněních nervového systému jsou často přítomné změny v oblasti kognitivních funkcí. Postižená je oblast pozornosti, paměti a schopnosti zpracovávání informací, poruchy krátkodobé paměti, poruchy vštípivosti i výbavnosti a to vše je provázeno zvýšenou unavitelností. Velmi častá bývá ztráta schopnosti organizovat a plánovat svou činnost a rozhodovat se. Sociální rehabilitace pak pomáhá posilovat a zlepšovat výše uvedené prostřednictvím tréninku kognitivních funkcí. Pomoc a podporu osobám v krizi poskytneme v Sociální poradně ANIMA VIVA, prostřednictvím sociální služby odborného sociálního poradenství.

Socialní poradna ANIMA VIVA

O poradně

Sociální poradna vznikla v r. 2003 v prostorách Psychiatrické léčebny Opava (dnes Psychiatrické nemocnice Opava). Vznik poradny podnítila potřeba vytvořit informační centrum mezi lidmi s psychickým onemocněním či v psycho-sociální krizi, jejich rodinnými příslušníky a odborníky (psychiatři, sociální pracovníci, sociální sestry, terapeuti aj.).

Posláním Sociální poradny ANIMA VIVA je poskytovat odborné sociální poradenství lidem s duševním onemocněním a lidem v krizové situaci spojené s trvajícími psychickými a sociálními obtížemi, dále jejich rodinám nebo lidem blízkým, aby dokázali nalézt východisko z jejich obtížné sociální situace. Sociální poradenství je poskytováno s působností v Moravskoslezském kraji.

Jsme akreditovanou osobou v poskytování služeb v oblasti oddlužení.  Zpracováváme a podáváme návrhy na povolení oddlužení (insolvenci) podle § 390a zákona č. 182/2006 SB. v platném znění, identifikační číslo AO - 017 - 2017. 

KONTAKTNÍ OSOBY: 

 PhDr. Beáta Koňařík Bakošová, garantka dluhového poradenství, tel.: 739 404 544, e-mail: poradna@animaviva.cz   Bc. Iveta Hargašová, DiS., sociální pracovnice, tel.: 734 718 002, e-mail: socialni.pracovnice@animaviva.cz

 

 

 

Komu služby poskytujeme

 • osobám s chronickým duševním onemocněním (neurotické, psychotické a afektivní poruchy, poruchy osobnosti). Uvedená kategorie osob zahrnuje rovněž rodinné příslušníky, pečovatele a osoby blízké
 • osobám s jiným zdravotním postižením (před. neurologické onemocnění, organické poruchy, kombinované postižení)
 • osobám v krizi (Určujícím znakem je, zda zájemce dochází k psychiatrovi, psychologovi, příp. má snahu o jejich vyhledání nebo je z důvodu své krizové situace již hospitalizován a jeho schopnost a náhled na řešení vlastní nepříznivé situace je v důsledku psychických obtíží snížena)

Věkové rozmezí cílové skupiny je 16 - 80 let. Služba sociálního poradenství je poskytována bezplatně, anonymně a můžete přijít i bez objednání.

Místo poskytování služby: v těsné blízkosti Slezské nemocnice v Opavě v tzv. „klášterním středisku“ na Sušilově ulici č. 1, hlavním vstupem z Olomoucké ulice, nalevo od klášterní lékárny.

Co služba poskytuje

 • sociálně-právní poradenství, pomoc při jednání s úřady, informace o sociálních dávkách, podání k soudu aj.
 • pracovní poradenství (orientace v pracovně-právních záležitostech, informace o zdrojích dostupných pro hledání práce, pomoc s vyhledáním pracovního místa, pomoc s tvorbou pracovních podkladů pro ucházení se o místo – životopis, žádost o místo, založení emailové schránky a práce s elektronickou poštou aj., informace k zaměstnávání OZP)
 • poradenství spojené s řešením situace bydlení
 • poradenství k řešení nepříznivé finanční situace (dluhová problematika)
 • poradenství v oblasti vzdělávání, sociální rehabilitace, využití volného času
 • poradenství v oblasti vyhledání další odborné pomoci (psycholog, psychiatr, možnosti následné terapie)
 • podpůrnou individuální psychoterapii pro klienty poradny
 • zprostředkování dalších sociálních a souvisejících služeb poskytovaných ANIMA VIVA z. s.
 • zprostředkování informací a kontaktů na další organizace poskytující sociální a návazné služby v Moravskoslezském kraji
 • doprovod k poskytovatelům sociálních služeb, institucím (ubytovna, azylový dům, zaměstnavatel, banka aj.) na území Opavy a blízkého okolí
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Provozní doba

Sociální služba je jednou ze služeb sociální prevence a je obsažena v §37 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, je poskytována bezplatně ambulantní a terénní formou.

AMBULANTNÍ FORMA POSKYTOVANÉ SLUŽBY:
Pondělí: 9:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Úterý: 9:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Středa: 9:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Čtvrtek: 9:00 - 12:00 12:30 - 16:00
Pátek: Na objednání  
TERÉNNÍ FORMA POSKYTOVANÉ SLUŽBY:
Pondělí: 7:00 - 16:30
Úterý: 8:00 - 16:30
Středa: 7:00 - 16:30
Čtvrtek: 8:00 - 16:30
Pátek: 8:00 - 16:30

Noví zájemci o vstup do návazné služby podporovaného zaměstnávání a dalších programů zaměřených na podporu pracovního uplatnění na chráněném, či otevřeném trhu práce mohou kontaktovat sociální pracovnici poradny.

Veřejný závazek služby Sociální poradna ANIMA VIVA >>ke stažení zde<<

Pravidla pro podávání stížností v Sociální poradně >>ke stažení zde<<

Centrum ANIMA Opava - sociální rehabilitace

O centru

Centrum ANIMA Opava funguje od roku 2003, kdy provoz zahájila svépomocná a klubová činnost rodičů, pečovatelů a blízkých osob lidí s duševním onemocněním. Postupně se činnost rozšiřovala a od roku 2005 Centrum ANIMA Opava nabízí aktivity směřující k rehabilitaci, vzdělávání a trávení volného času pro osoby s psychickým onemocněním. V současnosti poskytujeme registrovanou službu sociální rehabilitace s oficiálním názvem Centrum ANIMA Opava - sociální rehabilitace dle zákona 108/2006 o sociálních službách, během které probíhá nácvik sociálních a pracovních dovedností u lidí s duševním onemocněním či trvajícími psychickými obtížemi, od srpna 2011 také s lehkým a středně těžkým mentálním postižením a jiným zdravotním postižením.

Posláním služby Centrum ANIMA Opava – sociální rehabilitace je podporovat a posilovat osoby se zdravotním postižením při jejich snaze zapojit se do běžného života s důrazem na respektování jejich individuálních potřeb.

Komu služby poskytujeme

 • osobám s chronickým duševním onemocněním (Jedná se o okruh psychóz, afektivních poruch, neuróz, případně přetrvávajících psychických problémů.)
 • osobám s lehkým a středně těžkým mentálním postižením
 • osobám s kombinovaným postižením (Jedná se o osoby, které mají současně dvě či více postižení, např. mentální postižení současně s tělesným postižením.)
 • osobám se zdravotním postižením (Jedná se o osoby po úrazech hlavy nebo jiných závažných onemocněních, např. onkologických, centrální mozkové příhodě apod.)

Věkové rozmezí cílové skupiny je od 18 do 80 let.

Cílem služby je uživatel, který s ohledem na svůj zdravotní stav:

 • samostatně zvládá péči o vlastní osobu a domácnost
 • je schopen si samostatně vyřídit osobní záležitosti, uplatnit svá práva a oprávněné zájmy
 • je schopen samostatně navazovat a udržovat kontakty se společenským prostředím
 • je připraven k získání pracovního poměru nebo jiné výdělečné činnosti na chráněném nebo otevřeném trhu práce
 • je schopen vlastní seberealizace s využitím veřejných služeb
 • se schopen využít a navázat na znalosti a dovednosti obnovené nebo získané sociální rehabilitací v Centru ANIMA Opava.

Co služba poskytuje

Podporu a pomoc v oblasti péče o sebe a svou domácnost

 • nácvik obsluhy zařízení a spotřebičů – např. pračky, elektrické trouby, mikrovlnky
 • nácvik úklidu, vaření, nakupování, stolování, praní, žehlení, drobných oprav prádla, prací na zahradě, drobných oprav v domácnosti
 • nácvik hospodaření s penězi
 • aktivita Žít zdravě (příprava zdravých jídel, zádady zdravé životosprávy aj.)

Podporu a pomoc v oblasti navazování kontaktů a seberalizace

 • nácvik komunikace a práce s informacemi - aktivita Čtení na pokračování, poznávání hodin, obsluha telefonu
 • nácvik chování v různých společenských situacích (sebeprezentace, v divadle, v restauraci apod.)
 • dramaterapie
 • muzikoterapie
 • nácvik jemné a hrubé motoriky

Podporu a pomoci při vyřizování si osobních záležitostí a při přípravě na zaměstnání

 • aktivita Jak získat práci (tvorba dokumentů jako je životopis, motivační dopis, žádost o změnu pracovního úvazku, výpověď aj., příprava na přijímací pohovor apod.)
 • nácvik pracovních dovedností
 • nácvik obsluhy a přípravy nápojů
 • nácvik PC dovedností (nácvik práce s Internetem, emailem, s programy Word, Excel aj.)
 • nácvik dovedností potřebných k úředním úkonům (např. napsání  a podání žádostí, formální úprava úředních dopisů - reklamace, dotaz na úřad, plná moc apod.)
 • doprovod uživatele do zaměstnání, k lékaři, na zájmové aktivity
 • nácvik samostatného pohybu a orientace
 • nácvik schopnosti využívat dopravní prostředky (naplánování trasy, vyhledání dopravního spojení, cestování MHD
 • trénink kognitivních funkcí – paměti, pozornosti, slovní zásoby apod.
 • nácvik trivia - čtení, psaní, počítání
 • trénink kognitivních funkcí metodou FIE (Feuersteinovo instrumentální obohacování) pod odborným vedením speciální pedagožky. Jedná se o speciální metodu, při které se jedinec učí různé strategie a techniky, jež jsou nezbytné pro jeho samostatnost, zvyšují jeho motivaci učit se, pracovat s chybou, respektovat jiný názor a přijmout pomoc.

V rámci aktivní formy muzikoterapie probíhají každý čtvrtek v Centru ANIMA Opava zkoušky hudebního uskupení ANIMA BAND. Jeho členy jsou klienti sociální rehabilitace naší organizace, kteří pod vedením pracovnice prezentují činnost ANIMA VIVA z. s. na různých kulturně-společenských a osvětových akcích. Základem repertoáru jsou písně z okruhu folk a country, v současnosti se soubor čím dál více zaměřuje na vlastní autorskou tvorbu jedné ze členek BANDU.

Základní sociální poradenství

V rámci služby poskytujeme také základní sociální poradenství, kdy pomáháme klientům řešit jejich tíživou životní situaci, doporučujeme nebo jim případně zajišťujeme jiné veřejné nebo sociální služby.

Služba sociální rehabilitace je poskytována zdarma.

Provozní doba

AMBULANTNÍ FORMA POSKYTOVANÉ SLUŽBY:
pondělí - pátek 8:00 - 15:30

Pokud Vás naše služba zaujala, zkontaktujte nás na telefonním čísle 739 404 488 nebo 553 821 300, případně prostřednictvím e-mailu: centrum.opava@animaviva.cz.

Veřejný závazek služby Centrum ANIMA Opava - sociální rehabilitace >>ke stažení zde<<

Pravidla pro podávání stížností v Centru ANIMA Opava rehabilitace >>ke stažení zde<<

Vyhodnocení dotazníků spokojenosti uživatelů se služby>>ke stažení zde<<

Vyhodnocení dotazníků spokojenosti spolupracujících odborníků a institucí>>ke stažení zde<<

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti rodičů a pečovatelů uživatelů služby>>ke stažení zde<<