Zaměstnávání osob zdravotně postižených

Náš přístup

Práce je důležitou součástí života každého člověka v produktivním věku a pomáhá mu uspokojovat jeho základní lidské potřeby. Problém najít a udržet si práci má mnoho zdravých lidí, o to více náročné najít a udržet si práci mají osoby se zdravotním postižením. V ANIMA VIVA z. s. prostřednictvím speciálně upravených podmínek a programů zaměřených na podporu pracovního uplatnění osob se zdravotním postižením nabízíme dvě možnosti, díky kterým pomáháme lidem se zdravotním postižením, nebo zdravotním omezením, najít práci na chráněném nebo otevřeném trhu práce. Člověk, který má zájem a chce pracovat, se může v tomto směru obrátit na obě naše sociální služby, které spolu vzájemně spolupracují a jejichž aktivity umožňují lidem s hendikepem pracovat na tomto svém osobním cíli, najít práci v chráněných podmínkách,  nebo na otevřeném trhu práce, ale třeba také stát se zaměstnancem ANIMA VIVA z. s. Existují dvě možnosti, jak s ANIMA VIVA z. s. k tomuto cíli dospět.

Jak najít práci s Animou

  1. Přes službu Sociální poradna ANIMA VIVA se zájemce může zajímat o pracovní poradenství a programy aktivní politiky zaměstnanosti pro osoby se zdravotním postižením, které ANIMA VIVA z. s. realizuje ve spolupráci s Úřadem práce ČR.
  2. Přes službu Centrum ANIMA Opava - sociální rehabilitace se zájemce může zajímat o konkrétní aktivity zaměřené na nácvik pracovních dovedností s cílem uplatnit se na chráněném nebo otevřeném trhu práce (najít si práci adekvátní možnostem  a míře zdravotního postižení) . Doba docházky do sociální rehabilitace je závislá na mnoha faktorech, zejména na vlastním zájmu klienta pracovat, jeho zdravotním stavu a míře zdravotního postižení. Tomu všemu je přizpůsoben rehabilitační proces. Minimální doba sociální rehabilitace s cílem nácviku pracovních dovedností je stanovena na 3 měsíce. V těchto třech měsících si může každý, kdo chce a kdo má zájem o pracovní uplatnění, obnovit své pracovní návyky, prakticky si ověřit, zda mu jeho zdravotní stav dovoluje vykonávat typ práce, o kterou má zájem, naučí se novým, případně zdokonalí své stávající pracovní dovednosti včetně komunikačních dovedností důležitých pro získání a udržení pracovního místa.

Oblasti pracovního uplatnění

V nácvikových aktivitách s cílem obnovení, či rozšíření pracovních schopností a dovedností se zaměřujeme na tyto oblasti pracovních činností:

  • Zahradní a úklidové práce v KC Liptovská v Opavě Kylešovicích nebo u dalších veřejných či soukromých subjektů - nácvik pracovních dovedností probíhá v budově a přilehlých prostorách zahrady, kde ANIMA VIVA z. s. sídlí a poskytuje službu sociální rehabilitace. Dalším krokem je využití pracovního poradenství Sociální poradny ANIMA VIVA a programů ÚP ČR. Jedná se o zapojení do pracovní skupiny, která pracuje u našich smluvních partnerů, kterým poskytujeme náhradní plnění.
  • Manuální a rukodělná výroba v ANIMA VIVA z. s. - nácvik pracovních dovedností a jemné motoriky při výrobě drobných dárkových, upomínkových, či propagačních materiálů. Pro možnost samotného pracovního uplatnění na pomocných provozních pozicích je tato činnost součástí pomocných zahradních a úklidových prací v období nepříznivého počasí a povětrnostních podmínek pro práci na zahradě a v terénu.
  • Zajištění provozu a obsluhy v tréninkové kavárně KC Liptovská ˗ možnost nácviku pracovních dovedností a případného pracovního uplatnění v ANIMA VIVA z. s. se nabízí rovněž tréninková kavárna, která je přístupná veřejnosti a je součástí budovy Komunitního centra Liptovská, kde ANIMA VIVA z. s. sídlí a působí. Možnost pracovního uplatnění v kavárně vyžaduje dlouhodobou přípravu v sociální rehabilitaci, neboť jde o práci, která klade vyšší nároky na stabilní zdravotní stav a zvýšenou psychickou odolnost, komunikační schopnosti a zvládání specifických pracovních dovedností nezbytných pro práci v této oblasti. Délka rehabilitace a nácviku pracovních dovedností na tomto pracovišti je stanovena od 3 do 6 měsíců. Pracovní místo pro úspěšného absolventa rehabilitačních aktivit je uzpůsobeno specifickým potřebám osob se zdravotním postižením, jedná se o chráněné pracovní místo.

Možnosti práce OZP v Animě

ANIMA VIVA z s. nejen že pomáhá osobám se zdravotním postižením připravit se k tomu, aby si našli pracovní uplatnění a udržely si ho, ale sama osoby se zdravotním postižením, či znevýhodněním zaměstnává. Jsme  uznaným zaměstnavatelem osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce , zaměstnáváme více než 50% osob se zdravotním postižením. Díky této skutečnosti jsme poskytovatelem náhradního plnění pro povinné subjekty.

Osoby se zdravotním postižením, nebo osoby se zdravotním znevýhodněním u nás mohou najít pracovní uplatnění na chráněných pracovních místech, která jsme vymezili dle ustanovení Zákona č. 435/2004 Sb., zákona o zaměstnanosti, ve spolupráci a s podporou Úřadu práce ČR, pobočka Opava. Jedná se z zvětší míry o pomocné pracovní pozice, které jsou účelné a pomáhají nám zajistit základní provoz našich pracovišť. Pomocní provozní pracovníci z řad osob se zdravotním postižením jsou potřební při stabilním zajištění čistoty a pořádku našich středisek Sociální poradna ANIMA VIVA a Centrum ANIMA Opava- sociální rehabilitace, udržují v dobrém stavu a čistotě a pečují o veřejně přístupnou zahradu Komunitního centra v Opavě Kylešovicích, starají se o úklid a údržbu venkovních a zahradních prostor spolupracujících organizací, připravují drobné občerstvení a nápoje pro hosty kavárny, zajišťují provoz recepce spojený s jednoduchými administrativními úkony. Pracovní uplatnění u nás našli rovněž odborní pracovníci, kteří jsou platnými členy našeho týmu přímé péče námi poskytovaných sociálních služeb a souvisejících aktivit.

Pracovní podmínky na chráněných pracovních místech jsou přizpůsobeny míře zdravotního postižení, nebo omezení našich zaměstnanců z řad OZP s ohledem na potřeby naší organizace. Našim zájmem je poskytnout osobám se zdravotním postižením seriózní pracovní příležitost a důstojné podmínky pro výkon práce. Respektujeme jejich zbytkové pracovní schopnosti vymezené rozhodnutím o výši přiznané invalidity. Zaměstnáváme na pracovní poměr založený řádnou pracovní smlouvou v rozsahu pracovního úvazku od 0,25 do úvazku 0,75.

V případě, že nemáme volná pracovní místa pro OZP, jsme schopni jim ve spolupráci s naší sociální poradnou pomoci zprostředkovat kontakt s jinými subjekty působícími na chráněném trhu práce.