Sociální poradna ANIMA VIVA

Centrum ANIMA Opava – sociální rehabilitace

Tréninková kavárna pro osoby se zdravotním postižením

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

ANIMA VIVA z. s. byla založena 29. 4. 2002 na základě svépomocné skupiny rodičů a pečovatelů osob s duševním onemocněním. Od roku 2007 patří mezi registrované poskytovatele sociálních služeb na území Moravskoslezského kraje. Naší hlavní činností je poskytování sociálních služeb osobám se zdravotním postižením, především lidem s duševním onemocněním, osobám s mentálním postižením  nebo s jiným zdravotním postižením. Cílem našeho snažení je pomoci těmto lidem uplatnit se díky vlastním schopnostem a dovednostem ve společnosti a v běžném životě. Naší snahou je také pomoci jim v překonávání překážek, výrazně snižujících kvalitu jejich života. Nabídka našich aktivit je pestrá a má široký záběr. V rámci naši hlavní činnosti poskytujeme dvě registrované sociální služby – odborné sociální poradenství v Sociální poradně ANIMA VIVA a sociální rehabilitace v Centru ANIMA Opava. Naše vedlejší činnost - zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněných pracovních místech je návaznou službou na obě námi poskytované sociální služby

Posláním ANIMA VIVA z. s. s působností na území Moravskoslezského kraje je podpora osob se zdravotním postižením, jejich blízkých a rodinných příslušníků prostřednictvím poskytování sociálních a souvisejících služeb. Činnost organizace prostřednictvím souvisejících služeb umožňuje, podporuje a napomáhá k pracovnímu uplatnění a sociálnímu začlenění osob se zdravotním postižením, k osvětě, k informovanosti a edukaci laické a odborné veřejnosti

Cíle organizace

 • Udržet či zvýšit kvalitu života osob se zdravotním postižením nabídkou a poskytováním kvalitních sociálních služeb.
 • Podporovat rozvoj sociálních a pracovních schopností a dovedností osob se zdravotním postižením.
 • Podporovat uplatnění osob se zdravotním postižením v jejich osobním a pracovním životě.
 • Umožnit navazování sociálních kontaktů a vzájemné podpory lidí se zdravotním postižením, s důrazem na osoby se zkušeností s duševním onemocněním nebo s mentálním postižením.
 • Podílet se na rozvoji sítě sociální pomoci.
 • Přispět k destigmatizaci a pochopení duševního onemocnění nebo mentálního postižení veřejností.

Jak fungujeme

ANIMA VIVA z. s. je nestátní nezisková organizace, která jako všechny ostatní neziskové organizace funguje na základě více zdrojového financování. Naše činnost je podporována z veřejných zdrojů formou dotací ze státního rozpočtu, z rozpočtu Moravskoslezského kraje, z rozpočtu Statutárního města Opava, příspěvků z Úřadu práce ČR. Možným zdrojem příjmů jsou rovněž evropské fondy, nadační a grantové příspěvky. Naši hlavní činnost se rovněž snažíme sami podporovat příjmy z naší vedlejší činnosti. Důležitými a váženými podporovateli naší činnosti jsou rovněž individuální  nebo firemní dárci, kteří nám pomáhají svými finančními i nefinančními dary.

GDPR

ANIMA VIVA z.s., se sídlem Liptovská 1045/21, 747 06 Opava-Kylešovice, IČ: 265 91 014 jako správce osobních údajů v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen "obecné nařízení o ochraně osobních údajů"), informuje o základních zásadách a principech, na základě kterých zpracovává osobní údaje. Osobní údaje uchovává organizace ANIMA VIVA z.s. pouze po nezbytně nutnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.

Pokud ANIMA VIVA z.s. zpracovává vaše osobní údaje, máte právo:

 • požadovat od ANIMA VIVA z.s. informaci o zpracování vašich osobních údajů
 • požadovat umožnění přístupu k vašim osobním údajům zpracovávaným organizací ANIMA VIVA z.s.
 • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že vaše osobní údaje zpracovávané organizací ANIMA VIVA z.s. jsou nepřesné)
 • požadovat vymazání vašich osobních údajů zpracovávaných organizací ANIMA VIVA z.s., popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů organizací ANIMA VIVA z.s.
 • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl organizaci ANIMA VIVA z.s.
 • podat stížnost dozorovému orgánu

Pokud je zpracování vašich osobních údajů podmíněno vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Zodpovědná osoba: Mgr. Šárka Hrušková, statutární zástupkyně ANIMA VIVA z.s.